סקירה כללית של המערכת

קבלת טוקן - GetToken

למעלה ▲
Parmeter Name Type Format Description
userName Input String
userPass Input String
token Output String
flag1
Output
String

(values 0 or 1) is for subscription extension period prior to expiration

flag2
Output
String

(values 0 or 1) is for expired subscription

Error codes:
  • user not found
  • wrong password
  • absence blocked
  • failed attempts blocked
  • general failure
  • account blocked
  • account not active
Any consecutive request to this API with less than 80ms interval from a previous request will cause a -2000:API busy error.
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetToken/?userName=USER HERE&userPAss=PASSWORD HERE

רשמית חברות - List of companies

למעלה ▲
תאור יצוא רשימת כל החברות בחשבון המערכת שמוגדרים למשתמש
שם הפונקציה GetUserCompaniesList
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
Key Output String
Value Output String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/getusercompanieslist/?credentialstoken= Valid Token Here

פרטי חברה - Company details

למעלה ▲
תאור Exports All Company data for specified company. provides an ability to get
                          whole selected company details
שם הפונקציה GetCurrentCompanyDetails
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
ID Output Integer
EsekTitle Output String
OsekNum Output String
OsekTypeCode Output Integer
OsekTypeTitle Output String
Street Output String
HomeNum Output String
ZipCode Output String
CityCode Output Integer
CityName Output String
EmailAddress Output String
POBNum Output String
POBCityCode Output Integer
POBCityName Output String
POBZipCode Output String
KidometPhone1 Output String
Phone1 Output String
KidometPhone2 Output String
Phone2 Output String
KidometFax Output String
Fax Output String
BusinessActive Output Byte
BusinessTrial Output Byte
BusinessInUse Output Byte
URL Output String
PrimaryAddress Output Byte
CurrenciesEnabled Output Byte
QuantitiesEnabled Output Byte
UnitsEnabled Output Byte
ProductLineDiscountEnabled Output Byte
RoundingOffDecimalPlaces Output Short
ServiceTypeId Output Short
ServiceTypeTitle Output String
ServicePaidUntil Output DateTime
ServicePaidUntilString Output String
ApiPaid Output Short
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetCurrentCompanyDetails/?credentialstoken= Valid Token Here

Response Error code -1 - could not fetch company details.

פרטי משתמש - User details

למעלה ▲
תאור Exports All authorized user details.
שם הפונקציה GetCurrentUserDetails
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
CompanyTitle Output String
UserName Output String
FirstName Output String
Lastname Output Integer
Email Output String
AreaCode Output String
PhoneNumber Output String
UserType Output String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetCurrentUserDetails/?credentialstoken= Valid Token Here

לקוחות החברה - Company clients

למעלה ▲
תאור Export All Company clients
שם הפונקציה GetClientsListMin
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
CompanyID Output Integer
ClientID Output Integer
FirstName Output String
Lastname Output String
AreaCode1 Output String
Phone1 Output String
CustomerBalance Output Decimal
NotActive Output Byte
OsekNum Output String
Email Output String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetClientsListMin/?credentialstoken= Valid Token Here

נתוני החברה - Client data

למעלה ▲
תאור Exports All data for specified client
שם הפונקציה GetSingleClient
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
clientNumber Input Integer
ClientID Output Integer
CompanyID Output Integer
Lastname Output String
FirstName Output String
Street Output String
HomeNumber Output String
CityCode Output Integer
CityName Output String
Response Error code -10 – client not found

Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetSingleClient/?credentialstoken= Valid Token Here

רשימת אנשי קשר של הלקוח - Client contacts list

למעלה ▲
תאור Exports All contacts for specified client.
שם הפונקציה GetClientContactsList
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
CustomerNumber Output Integer
ClientID Output Integer
CompanyID Output Integer
Lastname Output String
FirstName Output String
Email Output String
AreaCodePhone Output String
Phone Output String
Response Error code -1 – could not fetch contacts data

Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetClientContactsList/?credentialstoken= Valid Token Here

מוצרי החברה - Company products

למעלה ▲
תאור Exports All contacts for specified client.
שם הפונקציה GetCompanyProductsList
Parmeter Name Type Format
CredentialsToken Input String
CompanyID Output Integer
ProductTypeCode Output Short
ProductName Output String
ProductDetail Output String
ProductMeasurementUnitCode Output Short
ProductCurrencyID Output Short
ProductUnitPrice Output Decimal
ProductMake Output String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetCompanyProductsList/?credentialstoken= Valid Token Here

רשימת בנקים - List of banks

למעלה ▲
תאור Exports the list of existing Banks in the system
שם הפונקציה GetBanksList
Parmeter Name
Type
Format
CredentialsToken
Input
String
BankCode
Output
Integer
BankName
Output
String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetBanksList/?credentialstoken= Valid Token Here

רשימת סניפים - List of branches

למעלה ▲
תאור Exports the list of existing Bank Branches in the system
שם הפונקציה GetBankBranchesList
Parmeter Name
Type
Format
CredentialsToken
Input
String
BankCode
Input
Integer
BankBranchCode
Output
Integer
BankBranchName
Output
String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetBankBranchesList/?credentialstoken= Valid Token Here

חברות כרטיסי אשראי - Credit card companies

למעלה ▲
תאור Exports the list of existing Credit Card companies in the system
שם הפונקציה GetCreditCompaniesList
Parmeter Name
Type
Format
CredentialsToken
Input
String
TypeCode
Input
Short
Code
Output
Short
BankBranchName
Output
String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetCreditCompaniesList/?credentialstoken= Valid Token Here

רשימת מט"ח זמינה - List of available currencies

למעלה ▲
תאור – Exports the list of existing currencies in the system
שם הפונקציה GetSupportedCurrenciesList
Parmeter Name
Type
Format
CredentialsToken
Input
String
ID
Output
Short
Name
Output
String
Unit
Output
Integer
ISOCodeme
Output
String
Country
Output
String
ShowName
Output
String
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetSupportedCurrenciesList/?credentialstoken= Valid Token Here

העתקי מסמכים היוצר - Produced document copies

למעלה ▲
תאור – Exports the list of existing currencies in the system
שם הפונקציה GetDocCopies
Parmeter Name
Type
Format
Description
CredentialsToken
Input
String
DocumentType
Output
Integer
100,  300,  305,  320,   330,
400,  405,  10100,  10301
DateFrom
Output
String
Short
DateFrom
Input
dd-MM-yyyy
Short
DateTo
Input
dd-MM-yyyy
Short
ClientId
Input
Integer
Optional parameter If client not exists – error code – 1004
AmountFrom
Input
Decimal
Optional parameter
AmountTo
Input
Decimal
Optional parameter
TopResults
Input
Integer
Optional parameterDefault value is 25,
Possible parameters (25,50,100,1000,5000)
SortOrder
Input
String
Optional parameterDefault value is 'asc', Possible parameters ('asc', 'desc')
OrderBy
Input
String
Optional parameterDefault value is 0Possible parameters
(0 – client name1 – document type2 – document number3- date4 – amount)
ClientName
Output
String
CustomerNumber
Output
Integer
DocumentTypeCode
Output
Short
DocumentTypeTitle
Output
String
DocProducedDateConv
Output
String
DocumentDetail
Output
String
DocumentTotal
Output
Decimal
DocumentClosed
Output
Short
DocumentNumber
Output
Short
Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetDocCopies/?credentialstoken= Valid Token Here

נתוני מסמך מיוצרים - Produced document data

למעלה ▲
תאור Exports document data according to the specified document
שם הפונקציה GetDocument
Parmeter Name
Type
Format
Description
CredentialsToken
Input
String
DocumentType
Input
Integer
100,  300,  305,  320,   330,
400,  405,  10100,  10301
DocumentNumber
Input
Integer
DocID
Output
Long
EsekNum
Output
Integer
ClientNumber
Output
Integer
TypeCode
Output
Short
DocNumber
Output
Integer
ClientName
Output
String
ClientAddress
Output
String
ClientCityZip
Output
String
ClientOsekNum
Output
String
ProducedDate
Output
DateTime
ProducedDateString
Output
String
SumBeforeDiscount
Output
Decimal
DiscountAmount
Output
Decimal
DiscountPercentage
Output
Decimal
TotalBeforeMaam
Output
Decimal
DocMaamAmount
Output
Decimal
DocTotalDue
Output
Decimal
DocNikuyBamakorSum
Output
Decimal
DocUserFullName
Output
String
DocDetail
Output
String
DocNotMaam
Output
Byte
MaamRate
Output
Decimal
GeneralRemark
Output
String
DocTypeRemark
Output
String
DocProductsXML
Output
String
DocChargesXML
Output
String
DocClosureXML
Output
String
DocIsSourceProduced
Output
Byte
DocSigned
Output
Byte
SourceDocID
Output
Long
SourceTypeCode
Output
Short
SourceDocNumber
Output
Integer
Response Error code -10 - document not found

Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetDocument/?credentialstoken= Valid Token Here

שאילתה למסמך - Inquery for a document

למעלה ▲
תאור Exports document data according to the specified document
שם הפונקציה GetLoggedResponseByClientIdentifier
Parmeter Name
Type
Format
CredentialsToken
Input
String
clientIdentifier
Input
String
Response Error codes:
1 – Bad or missing clientIdentifier
2 – Nothing found
3 – Multiple entries found
4 – Log currently inaccessible

Example:
https://cloud.tamal.co.il/GetLoggedResponseByClientIdentifier/?credentialstoken= Valid Token Here
יצירת קשר
מלאו את הפרטים הבאים וניצור איתכם קשר לפתיחת חשבון API
חתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדםחתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח